Avgjørelse om å ikke forlenge midlertidig utsettelse av frister for periodisk kjøretøykontroll og for kalibrering av kontrollutstyr.

Det vises til informasjon sendt ut 17. mars 2020 hvor det ble informert om at det var truffet vedtak om generelt unntak fra.

Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy § 5 første til fjerde ledd og § 22 annet ledd (to måneders utsatt frist for kjøretøy med som har der fristen utløper i perioden 13. mars 2020 til og med 30. april 2020). Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy § 8 femte ledd (utsatt frist ut juni måned 2020 for gjennomført kalibrering for virksomheter som skal ha gjennomført kalibrering av utstyr i mars og april 2020).

Vi har – etter å ha rådført oss både med bil- og verkstedbransjen og Folkehelseinstituttet – kommet til at det ikke er grunn til å videreføre de to nevnte unntakene.

Dette innebærer at kjøretøyeiere som har kjøretøy med kontrollfrist etter 30. april 2020 skal forholde seg til og få sine kjøretøy kontrollert og godkjent innen den ordinære fristen for det aktuelle kjøretøyet. Virksomheter som har frist for kalibrering etter april 2020 skal forholde seg til og sørge for å få utstyret kalibrert slik dette fremgår av forskriften § 8, femte og åttende ledd. Kjøretøyeiere som på grunn av karantene eller isolasjon er forhindret fra å få kjøretøyet kontrollert og godkjent innen kontrollfristen, kan søke Statens vegvesen om utsettelse, jf. forskriften § 29. Det samme gjelder kontrollorgan som på grunn av hindringer knyttet til koronapandemien, ikke får gjennomført kalibrering av utstyr slik forskriften krever.